خبرهای ویژه

» سلامت » مواد غذایی مورد نیاز چشم ها که بهتر است بدانید

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ - ۱۳:۳۵

 کد خبر: 3324
 76 بازدید

مواد غذایی مورد نیاز چشم ها که بهتر است بدانید

مواد غذایی مورد نیاز چشم ها – همه مان هویچ را به عنوان یک غذای مفید برای چشم ها میشناسیم اما چشم ما نیار به مواد غذایی دیگر نیز دارنند که در این مطلب میتوانید با آن ها آشنا شوید.

مواد غذایی مورد نیاز چشم ها که بهتر است بدانید

مواد غذایی مورد نیاز چشم ها ;

 

 

مــا هویــج را بــه عنــوان یــک غــذای مناســب بــرای محافظــت از چشــان مــی شناســیم، چــرا کــه ویتامیــن A موجود در آن بالا ست. اما ویتامین A تنها مــاده ی غذایــی مــورد نیــاز بــرای حفــاظت از چشم نیست، بلکه چشم به مواد غذایی خاص دیگری نیز نیازمند می باشد.

بــرای دریافــت مــواد غذایــی مفیــد بــرای چشــم بایــد بــه چشــم پزشــک مراجعــه کــرد. البتــه نیــاز افــراد بــه مــواد غذایــی مختلــف متفــاوت اســت و افــرادی کــه دچــار کمبــود مــواد مغــذی هســتند بایــد عــلاوه بــر غــذا از مکمــل نیــز اســتفاده کننــد. در ایــن مقالــه مــواد مغــذی ای کــه مــی توانــد از چشــم هــای شـمـا محافظــت کنــد، بیــان شــده اســت.

 

 

مواد غذایی مورد نیاز چشم ها که بهتر است بدانید

مواد غذایی مورد نیاز چشم ها که بهتر است بدانید

 

 

کارتنوئیدهایــی;

لوتئیــن و زیگزانتیــن، هــر دو کارتنوئیدهایــی هســتند کــه در چشــم موجــود مــی باشــند و دارای خــواص آنتــی اکســیدانی مــی باشــند. از آنجــا کــه اســرس اکســیداتیو موجــب آســیب بــه عصــب هــای چشــمی و در نتیجــه آب ســیاه و مشــکلات چشــمی دیگــر مــی شــود، آنتــی اکســیدان هــای نــام بــرده چشــم را از ایــن خطــرات محافظــت مــی کنــد. ایــن دو مــاده ی غذایــی را مــی تــوان در ســبزیجات بــا بــرگ ســبز تیــره یافت.

مواد غذایی که شامل دو ماده بالا می شوند؛ بروکلی، کلم بروکلین، ذرت، تخم مرغ، کلم برگ، شلیل، کاهوی رومایین و کدو.

 

 

مواد غذایی مورد نیاز چشم ها

مواد غذایی مورد نیاز چشم ها

 

 

اسید های چرب امگا۳ ;

مصرف چربــی هــای ســالم بــرای ســلامت قلــب شــا مفیــد اســت، پــس بهــر اســت ایــن مطلــب را نیــز بدانیــد کــه ایــن چربــی هــا بــرای چشمــان شــا نیــز بســیار مفیــد مــی باشند.

دو نوع امگا ۳ به نام DHA و DPA وجود دارند که برای بینایی شما بسیار مفید هستند، کم بود امگا ۳ در بدن موجــب مشــکلات چشــمی همچــون دژنراســیون ماکــولای وابســته بــه ســن مــی شــود. این ماده یک ضــد التهــاب طبیعــی اســت و موجــب رطوبــت چشــم هــای خشــک مــی شــود.
برای بدست آوردن امگا ۳ باید از؛ بذر کتان، روغن بذر کتان ، سالمون، ساردین، ماهی تن و گردو استفاده نمایید.

 

 

مواد غذایی مورد نیاز چشم ها

مواد غذایی مورد نیاز چشم ها

 

 

بخش سلامت    مجله اینترنتی گلدن پدیا


برچسب ها : , ,
دسته بندی : سلامت
ارسال دیدگاه